click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Regulaminowa ochrona D&O

Wprowadzona w maju przez Zarząd GPW zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu miała na celu podniesienie standardów informacyjnych na NewConnect. I choć ograniczenie regulacji służyć ma ułatwieniu dostępu do kapitału innowacyjnym spółkom we wczesnym etapie ich rozwoju, to w praktyce może sprzyjać nieprawidłowościom i interesom inwestorów.

 

Rynek NewConnect jest rynkiem nieregulowanym, niepodlegającym restrykcyjnym unijnym i krajowym zasadom obrotu papierami wartościowymi, a ramy jego funkcjonowania są ustalane przez GPW. Na mocy Uchwały Nr 497/2012 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2012 wprowadzono istotne zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect). Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć:

  • zakaz udostępniania określonych informacji przed ich opublikowaniem,
  • rozszerzenie listy wydarzeń, o których emitent musi powiadomić w raporcie bieżącym,
  • rozszerzenie zakresu sprawozdawczości finansowej,
  • możliwość zobowiązania emitenta przez Zarząd GPW do poddania sytuacji gospodarczej emitenta analizie finansowej dokonywanej przez niezależnych ekspertów,
  • wprowadzenie sankcji za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych.

Ograniczenie regulacji było celowe i służyło ułatwieniu dostępu do rynkowego kapitału spółkom już na wczesnym etapie działalności oraz zwiększeniu przejrzystości finansowej obecnych na NewConnect spółek. Zdarza się, że niezaplanowanym skutkiem zmian jest nieraz bezpodstawne obniżenie się poziomu zaufania inwestorów. Częstsze kontrole zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości, jednocześnie potęgując nieufność i nerwowość zarówno inwestorów, jak i emitentów. Już w ciągu zaledwie tygodnia od wejścia nowych regulacji w życie, władze GPW nałożyły na 9 spółek notowanych na NewConnect obowiązek zlecenia sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw prowadzenia działalności. Co prawda 9 spółek na około 400 emitentów, stanowi zaledwie 2% ogółu podmiotów, jednak negatywne informacje dotyczące nawet tak małej grupy, oddziaływają na cały rynek, obniżając poniekąd wiarygodność wszystkich obecnych na nim spółek.

 

Nadmierne zaostrzanie procedur może również pozbawić Alternatywny System Obrotu podstawowych cech odróżniających go od rynku głównego. Przeregulowanie tego rynku mogłoby podnieść koszty i zwiększyć bariery wejścia dla potencjalnych emitentów. Wyjściem z tej sytuacji może być zgodne podejmowanie przez emitentów wszelkich działań i inicjatyw, mogących zmienić tę sytuację.

Jednym z rozwiązań alternatywnych mogłoby być obowiązkowe ubezpieczenie OC dla emitentów oraz członków ich władz, zapewniające inwestorom dodatkową ochronę na skutek prowadzenia przez emitenta niewłaściwej polityki informacyjnej. Rynek ubezpieczeniowy oferuje emitentom ubezpieczenie OC członków władz spółki (D&O) z możliwością jego rozszerzenia o klauzulę entity cover, czyli odpowiedzialność emitenta w związku z emisją lub obrotem papierami wartościowymi. Umożliwia również osobne ubezpieczenie odpowiedzialności prospektowej na wypadek publicznej emisji papierów wartościowych (POSI). W krajach rozwiniętych niemal 100% spółek publicznych posiada takie ubezpieczenia. W Polsce ten odsetek – pomimo systematycznych wzrostów – wciąż jest daleki od tego poziomu – mówi Aleksander Chmiel z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

Regulaminowa ochrona D&O – artykuł do pobrania

big tits group