click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIENNIKARZY

BRANDSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Informacje ogólne

Przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania przez Brandscope Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Państwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest BrandScope Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Aleja Grunwaldzka 523, 80-320 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000377220, NIP: 586-22-64-082 reprezentowana przez komplementariusza BrandScope Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 523, 80-320 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000372475, NIP: 586-22-62-404, kapitał zakładowy 50.000 zł („BrandScope”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail wojciech.makac@brandscope.pl albo wojciech.wezyk@brandscope.pl lub pisemnie na adres BrandScope wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Brandscope w celu związanym z naszą działalnością o charakterze public relations.

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania wynikająca z realizacji prawnie uzasadnionego interesu Brandscope (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym do przekazywania Państwu drogą elektroniczną naszych komunikatów, materiałów prasowych oraz utrzymywania z Państwem bieżących relacji w związku i w zakresie wykonywanej przez Państwa działalności dziennikarskiej. Naszym uzasadnionym interesem jako administratora danych osobowych jest przygotowywanie, tworzenie lub publikowanie materiałów prasowych.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom, dostawcom naszych usług), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

 

Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Brandscope lub adres email wskazane powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, iż naruszone zostały ich prawa.

 

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

big tits group